windywoods

ZWROTY I REKLAMACJE

1.    Zwroty – prawo odstąpienia od umowy.

1.1.  Z zastrzeżeniem pkt. 1.4. poniżej, klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych produktów, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1.2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując numer zamówienia oraz datę zakupu, a także numer i posiadacza rachunku bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty, o ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty za zwracane produkty.

1.2.1.    W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 zamieszczony poniżej.

1.2.2.    Rekomendowanym przez sprzedawcę (Wooden Story sp. z o.o. z siedzibą w Białce) sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail sprzedawcy: office@windywoods.pl.

1.3.  Do oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej, klient powinien dołączyć dowód zakupu produktu, lub w inny sposób ten zakup udokumentować.

1.4.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dn. 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży następujących produktów:

1.4.1.    nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1.4.2.    dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.4.3.    które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

1.5.  Klient ma obowiązek zwrócić produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na adres: Białka 531, 34-220 Maków Podhalański, Poland.

1.5.1.    Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.

1.5.2.    Zwrot produktów następuje na koszt klienta.

1.6.  Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci klientowi także poniesione przez klienta koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sklepu.

1.6.1.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 1.6.  powyżej, do chwili dokonania przez klienta zwrotu produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez klienta potwierdzenia, że produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

1.6.2.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył klient. Jeżeli zwrot w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest możliwy, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na wskazane przez klienta konto bankowe.

1.7.  Przed odstąpieniem od umowy, klient nie powinien korzystać z produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. W przeciwnym razie, klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktów.

1.8.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień klienta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności produktu z umową oraz gwarancji producenta.

 

2.    Reklamacje.

 

2.1.  Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkty wolne od wad i ponosi on odpowiedzialność za ewentualne wady produktów.

2.2.  Klient przed dokonaniem odbioru produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności kuriera. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych produktów.

2.3.  W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego wydaniu klient ma prawo złożyć reklamację, przesyłając jej treść wraz z dowodem zakupu produktu i zdjęciami produktu na adres mailowy: office@windywoods.pl.

2.3.1.    W celu złożenia reklamacji klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 zamieszczony poniżej.

2.4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez klienta.

2.4.1.    O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę elektronicznie na adres e-mail wskazany przez klienta w koszyku w sekcji „Dane osobowe”[ppsc1] .

2.5.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli powyższe nie będzie możliwe – wedle decyzji Klienta sprzedawca zwróci Klientowi kwotę pieniężną w wysokości ceny wadliwego produktu oraz poniesionych przez niego w związku z jego zakupem kosztów dostawy albo obniży cenę produktu albo wymieni produkt na inne, dostępne w sklepie produkty o łącznej wartości w wysokości poniesionej przez klienta ceny zakupionego, wadliwego produktu.

2.5.1.    W przypadku konieczności zwrotu do sprzedawcy wadliwego produktu, sprzedawca zamówi kuriera, który odbierze wadliwy produkt od klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.

2.5.2.    Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania zwracanego produktu (sprzedawca rekomenduje zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie od momentu doręczenia klientowi produktu do momentu doręczenia zwracanego produktu do sprzedawcy.

2.5.3.    Klient ma prawo do zwrotu niezbędnych i uzasadnionych, a poniesionych w związku z dokonywaniem zwrotu produktu kosztów, po uprzednim przedłożeniu sprzedawcy dowodu ich poniesienia.

2.5.4.    Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po przesłaniu do klienta informacji o sposobie załatwienia reklamacji przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył klient, a jeżeli nie jest to możliwe – na rachunek bankowy wskazany przez kienta.

2.6.  Sprzedawca zapewnia gwarancję na dostarczony produkt przez okres 24 miesięcy.

2.6.1.    Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu doręczenia produktu klientowi.

2.6.2.    Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonywanej przez sprzedawcę naprawy gwarancyjnej produktu. W razie wymiany w ramach naprawy gwarancyjnej produktu lub jego części, okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg na nowo.

2.6.3.    Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i inne produktu, z wyjątkiem wad powstałych w wyniku:

2.6.3.1.        nieprofesjonalnego i nieostrożnego używania produktu,

2.6.3.2.        używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

2.6.3.3.        uszkodzeń mechanicznych produktu,

2.6.3.4.        normalnego zużycia produktu spowodowanego jego użytkowaniem.

Shopping Cart

Back to shop cart

Cart is empty.

cart

 

cart
You can try some popular tags here:

Account

cart
Nie masz konta?
Create an Account
4